Stanowiska RPO

   Wstecz


Wniosek RPO do TK ws. gwarancji prawa do obrony

Kolejne wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawnej zmiany płci

RPO wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej osoby ubezwłasnowolnionej w zakresie kontaktów z członkami rodziny bądź innymi osobami bliskimi

RPO wystąpiła do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu, związanych z naruszeniem dóbr osobistych użytkowników sieci. 

RPO działając jako krajowy organ ds. równego traktowania wystąpiła do Ministra Administracji i Cyfryzacji ws. planowanych przez resort działania na 2013 r. w zakresie zwalczania rasizmu, ksenofobii i mowy nienawiści.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie przepisów przewidujących karę pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia.

RPO wystąpiła do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie braku równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć. Zdaniem Rzecznika, parlament powinien rozważyć wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących składu zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych

RPO wystąpiła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawię dostępności infrastruktury publicznej i zwróciła uwagę m.in. na konieczność wprowadzenia do programów nauczania architektów i urbanistów zasad uniwersalnego projektowania w pełni dostosowanego dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności

RPO wystąpiła do Premiera z prośbą o informację dotyczącą stanowiska Rządu w sprawie ratyfikacji Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie zwanej Europejską Konwencją Bioetyczną. Ratyfikacja może mieć istotne znaczenie dla prac legislacyjnych w tym zakresie w naszym kraju

RPO wystąpiła do MSW wskazując na problem ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw obywateli w procedurze weryfikacyjnej kandydatów na wolontariuszy podczas mistrzostw UEFA EURO 2012. Niepokój wzbudza m.in. niezdefiniowanie w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych pojęcia osoby mogącej stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, jak również fakt, że opinia Policji w tym zakresie nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu


RPO wystąpiła do MS w sprawie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, w tym w kwestii ubezwłasnowolnienia i zasadności całkowitego pozbawienia osób ubezwłasnowolnionych zdolności do czynności prawnych – 29 czerwca 2012 r.


RPO wystosowała wystąpienie generalne do Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania ws. potencjalnej niezgodności tzw. ustawy równościowej z Konstytucją i standardami unijnymi.


RPO zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie realizacji przez Polskę wyroku ETPCz w sprawie Grzelak dot. nauczania etyki w szkołach.

RPO zwróciła się do Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie realizacji wyroku ETPCz Tysiąc p-ko Polsce oraz R.R. p-ko Polsce.


RPO zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego uwzględnienia problematyki praw człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach szkoleń sędziów i prokuratorów.


RPO ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby przyjęcia kompleksowego aktu prawnego dotyczącego osób transpłciowych oraz pilnej interwencji ustawodawcy w zakresie trybu prawnej zmiany płci metrykalnej.

Stanowisko RPO ws wyeliminowania z Kodeksu karnego przepisu art. 212   07.03.2012

Stanowisko RPOws zmian do postępowania karnego umożliwiających zażalenie nazatrzymanie członkom nabliższej rodziny ze względu na śmierćpodejrzanego z 27.02.2008 r.

Stanowisko RPO ws praktyk klubów sportowych dyskryminujących kibiców z 27.02.2008 r.

Wystąpienie RPO do Prezesa PKW ws realizacji prawa wyborczego przez osoby zatrzymane w dniu wyborów z 25.02.2008 r.

Wystąpienie RPO do MS ws uprawnień procesowych ofiar przestępstw z 15.02.2008 r.

Wystąpienie RPO do Prezesa RM ws akcji protestacyjnej celników z 14.02.2008 r.

Wystąpienie RPOws zmian w ustawie o Służbie Celnej dotyczących zwolnienia w wynikutoczącego się postępowania karnego lub dyscyplinarnego z 5.02.0228 r.

Stanowisko RPO ws zmian w prawie wyborczym z 28.01.2008 r.

Zaproszenie do rozmów ws zmiany ustawy o planowaniu rodziny z 28.01.2008 r.

Wywiad z Rzecznikiem w "Gazecie Prawnej" na temat stosowania wariografu przez pracodawców z 25.01.2008 r.

Wniosek do TK ostwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu kodeksu postępowaniakarnego zezwalającego na stosowanie tymczasowego aresztowania w okresiedłuższym niż 2 lata, gdy tymczasowo aresztowany odbywa jednocześniekarę pozbawienia wolności w innej sprawie - 15.01.2008 r.

Dyskusja o dopuszczalności aborcji z powodu zagrożenia zdrowia kobiety - RPO dla "Rzeczpospolitej" z 14.01.2008 r.

Wywiad z Rzecznikiem w "Gazecie Prawnej" na temat stosowania tymczasowego aresztowania z 11.01.2008 r.

Wystąpienie RPO do DG Służby Więziennej ws zasad kontrolowania paczek i korespondencji skazanych z 11.01.2008 r.

Wniosek do TK ostwierdzenie niezgodności z Konstytucja przepisów prawa spółdzielczegodotyczącego obowiązku publikacji danych osobowych członków spółdzielnina jej stronie internetowej z 10.01.2008 r.

Wypowiedź RPO na temat dostępu do prywatnej skrzynki mailowej pracowników w czasie pracy pracodawców z 5.01.2008 r.

Wystąpienie RPOdo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustawowej definicji"studenta samodzielnego finansowo" z 2.01.2008 r.

Pliki do pobrania:
   Wstecz
Dodano: 2008-07-19 14:03:52    Modyfikowano: 2013-05-27 19:50:19