Orzeczenia

Liczba dokumentów: 1011   |   Strona: 1 z 203  |   Następna strona »
2011-11-23 18:43:02

Komentarz do wyroku ETPCz ws. S.H. i inni przeciwko Austrii

Skarżący to dwie pary, którym, z uwagi na regulacje prawne w ty zakresie, odmówiono przeprowadzenia procedury sztucznego zapłodnienia. Trybunał nie uznał, aby doszło do przekroczenia marginesu swobody państwa, które tak ukształtowało swoje ustawodawstwo. 

więcej...

2013-07-15 12:07:06

Rumpf przeciwko Niemcom

Komentarz (w j. angielskim) autorstwa Jensa Polla do wyroku ETPCz, w którym Trybunał wypowiedział się na temat standardu wynikającego z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

więcej...

2016-11-28 23:11:14

Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom

Komentarz autorstwa Krzysztofa Izdebskiego do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom, w którym Trybunał po raz kolejny potwierdził, że art. 10 Konwencji zawiera gwarancje prawa człowieka do informacji o działalności organów publicznych i osób, które pełnią funkcje publiczne.

więcej...

2016-12-22 09:47:52

Sąd Najwyższy strażnikiem Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie III CZP 38/16

Glosa autorstwa dr Małgorzaty Szeroczyńskiej do uchwały SN ws. zagadnienia możliwości złożenia wniosku o samoubezwłasnowolnienie się. 

więcej...

2016-08-04 15:47:32

Aliyev i Gadzhiyeva przeciwko Rosji

Komentarz dr Grażyny Baranowskiej do wyroku ETPCz dotyczącego zjawiska tzw. wymuszonych zaginięć, polegającego na pozbawieniu wolności osoby przez funkcjonariuszy państwowych lub grupy działające we współpracy z nimi, przy czym informacje o losach tej osoby są celowo zatajane.

więcej...