Dyrektywy

   Wstecz

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawieustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofaniastatusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawiedokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy sąofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działańułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymiorganami

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawieminimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecichlub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innychwzględów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartościprzyznawanej ochrony

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin doswobodnego przemieszczania się i pobytu na terytoriumPaństw Członkowskich

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącastatusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającaminimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl

Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu

Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnychstandardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływuwysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków międzyPaństwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jegonastępstwami

Dyrektywa Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich

Inne dokumenty wspólnotowe:

Zielona Księga Komisji Europejskiej KOM(2006) 174 w sprawie zasady domniemania niewinności

   Wstecz
Dodano: 2008-07-19 14:03:52    Modyfikowano: 2008-06-22 20:54:13