Raporty

   Wstecz

W dziale tym zamieszczamy raporty tematyczne dotyczące praw człowieka oraz uwagi dotyczące realizacji postanowień międzynarodowych konwencji przez Polskę.

Raport Agencji Praw Podstawowych na temat praw dzieci, które pozostają bez opieki i ubiegają się o azyl w państwach członkowskich UE (Separated, Asylum-seeking Children in European Union Member States). 

Raport Agencji Praw Podstawowych na temat analizy prawnej homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (Homophobia and Discrimination on the ground of Sexual Orientation in 27 Member States) z 2010r.

Raport Agencji Praw Podstawowych na temat analizy prawnej homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (Homophobia and Discrimination on the ground of Sexual Orientation in 27 Member States) z 2008 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ICCPR) z 2004 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Konwencji przeciwko Torturom (CAT) z 2004 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) z 2004 r.

Główne sprawozdanie Polski z realizacji praw człowieka (Core HR Report) z 2003 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (CEDR) z 2001 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR) z 2001 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Konwencji Praw Dziecka (CRC) z 1999 r.

Sprawozdanie Polski z realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) za lata 1995-2003.

 

 

   Wstecz
Dodano: 2008-07-21 06:52:20    Modyfikowano: 2010-12-12 18:51:06