Regulamin strony

   Wstecz

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramachProjektu "Promocja orzecznictwa sądów w zakresie praw człowieka przyzastosowaniu internetu" (dalej: Projekt) prowadzi stronę internetowąadresowaną do całej społeczności naukowej, osób zawodowo związanych zochroną praw człowieka, dziennikarzy oraz innych osób zainteresowanychtą tematyką. Strona zawiera teksty orzeczeń sądowych, ich opracowania,zapowiedzi oraz komentarze zarejestrowanych użytkowników, a także inneinformacje dotyczące praw człowieka. Warunki umieszczania komentarzy sąokreślone w tym Regulaminie.

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

1. Komentarz - krótki utwór mający cechy oryginalności, zawierającymerytoryczną wypowiedź autora na temat konkretnego orzeczenia, którypojawia się obok tego orzeczenia w kolejności dodania.

2. Glosa – rozbudowany utwór mający cechy oryginalności, zawierającymerytoryczną wypowiedź na temat konkretnego orzeczenia, ukazujący toorzeczenie w szerszym kontekście z odniesieniami do podobnych spraw iewolucji orzecznictwa w tym zakresie) oraz wykorzystujący naukowywarsztat pisarski (m.in. przypisy).

3. Komentator - osoba komentująca orzeczenia poprzez zgłaszanie komentarza/y do określonego orzeczenia.

4. Stały komentator – osoba stale współpracująca, która ma możliwość samodzielnego dodawania komentarza na stronę.

5. Konto komentatora - konto umożliwiające zgłaszanie komentarzy do umieszczenia na stronie.

6. Konto stałego komentatora - konto umożliwiające wpisywanie komentarzy na stronę.

7. Formularz rejestracyjny - formularz zawierający dane umożliwiające zarejestrowanie konta na stronie Projektu.

8. Regulamin - niniejszy Regulamin.

2. Zgłaszanie lub wpisywanie komentarza jest możliwe wyłącznie po założeniu konta komentatora lub stałego komentatora.

3.Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzeniakonta komentatora/stałego komentatora, zgodnie z wymogami zawartymi wformularzu rejestracyjnym.

4. Osoby, które w formularzurejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają niniejszym zgodę naprzetwarzanie tych danych w celu prowadzenia strony internetowej przezadministratora tj. Koordynatora Projektu zgodnie z ustawą o ochroniedanych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowychDz. U. Nr 133 z 1997) (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych".

5.Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lubusunięcia swoich danych osobowych. W tym celu winien skierować sweżądanie na adres administratora tj. Koordynatora Projektu, listempoleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem wysłanym pocztąelektroniczną z adresu użytego podczas rejestracji na stronie.

6.Koordynator Projektu dołoży starań, by dane podane podczas rejestracjibyły zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danychosobowych i przepisami wykonawczymi do niej.

7. Użytkownik maprawo zaprzestania korzystania z możliwości zgłaszania lub dodawaniakomentarzy na stronie Projektu. W tym celu użytkownik musi wysłać mailaz konta, którego użył podczas rejestracji na kontoprawaczlowieka@gmail.com , zawierającego oświadczenie o rezygnacji zdalszego korzystania z mozliwości zgłaszania lub dodawania komentarzy.W takim wypadku Użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich swoichkomentarzy w terminie do 72 godzin od daty wysłania maila zawierającegooświadczenie o rezygnacji.

II. Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem strony, zaakceptował go i będzie go przestrzegał.

2.Użytkownik ma prawo reprezentować w swoich komentarzach zamieszczanychpod orzeczeniami dowolny światopogląd, pod warunkiem, że nie narusza topowszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawem chronionych dóbrosób trzecich.

3. Użytkownik jest świadomy pełnej inieograniczonej odpowiedzialności prawnej za wszelkie treściumieszczone w swoich komentarzach.

4. Użytkownik ma prawo usunąć lub żądać usunięcia każdego komentarza swojego autorstwa.

5.Komentator oświadcza, że do wszystkich treści prezentowanych wkomentarzach pod orzeczeniem ma odpowiedni tytuł prawny (wszczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieciInternet), a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie naruszaprawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, a w szczególnościnie ma cech plagiatu Komentator oświadcza, że ma świadomość, żepublikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych,zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. może go narazić naodpowiedzialność cywilną przewidzianą przez odpowiednie przepisykodeksu cywilnego lub z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawieautorskim i prawach pokrewnych).

6. Użytkownik nie może umieszczać komentarzy komercyjnych reklamujących produkty lub usługi.

7. Użytkownik umieszczając komentarze przestrzega zasad etyki zawodowej, jeżeli jest praktykującym prawnikiem.

8.Wykorzystując informacje umieszcznone na stronie Projektu, użytkownikjest zobowiązany do podania, że jej źródłem jest strona „PrawaCzłowieka w Orzecznictwie Sądów Polskich”.III. Prawa i obowiązki Koordynatora Projektu


1.Koordynator Projektu ma obowiązek zapewnić Użytkownikowi możliwośćwprowadzania, w zgodzie z niniejszym Regulaminem, komentarzy na stronie.

2.Koordynator Projektu ma prawo oceniania pod względem merytorycznymkomentarzy zgłoszonych przez komentatorów. Komentarze nie związane zdanym orzeczeniem nie będą umieszczane.

3. Koordynator Projektuma prawo usunąć treść komentarza we wszystkich przypadkachprzewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wszczególności zaś:

1. Po otrzymaniu informacji o naruszeniu prawa lub prawemchronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, wraz z podstawą prawną,mailem na adres prawaczlowieka@gmail.com).

W takiej sytuacji Koordynator Projektu:

i. Ma prawo usunąć komentarz z powodów regulaminowych.

ii. Archiwizuje i zabezpiecza komentarz jako materiał do celów dowodowych.

iii. W przypadku braku potwierdzenia faktu naruszenia prawa lubprawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, KoordynatorProjektu i informuje mailem zainteresowanych wysyłając mail na adrespodany podczas rejestracji.

iv. W przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego w przedmiociekomentarza będącego przedmiotem zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu,możliwe jest ponownego jego zablokowanie, aż do odwołania.

4.Koordynator Projektu ma prawo usunąć po trzykrotnym naruszeniuRegulaminu konto komentatora (w całości lub tylko komentarze) z powodunaruszenia przepisów prawa i dóbr prawem chronionych.

1. Koordynator Projektu ma prawo bezzwłocznie skasować komentarze za zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami:

i. Używanie argumentów ad personam skutkującego obrażaniem innychludzi, używaniem inwektyw, używaniem słownictwa powszechnie uznawanegoza obelżywe

ii. Zaburzanie dyskusji poprzez umieszczanie wpisów nie na temat (trollowanie).

5.Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czymosoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane podczas logowania doserwisu lub pocztą email wysłaną na adres podany podczas rejestracjilub na stronie z regulaminem.

6. Materiały zamieszczone w nastronie Projektu są przeznaczone jedynie dla celów informacyjnych i niemogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwaprawnego. Koordynator Projektu nie odpowiada za jakiekolwiek skutkidecyzji prawnych podejmowanych na podstawie informacji zawartych nastronie Projektu.

7. Koordynator Projektu dokłada wszelkichstarań, aby informacje zawarte na stronie pochodziły z wiarygodnychźródeł i same były wiarygodne. Koordynator nie ponosi jednakodpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich, ani zaewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Informacjezawarte na stronie przedstawione są bez jakiekolwiek gwarancjikompletności, prawdziwości ani aktualności. Żadną gwarancją nie są teżobjęte rezultaty użycia tych informacji. Koordynator Projektu, jak iużytkownicy strony nie będą w żadnych okolicznościach i wobec nikogoponosić odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte w oparciu oinformacje zawarte na stronie, ani za żadne szkody wynikłe z takichdecyzji lub działań, nawet w wypadku otrzymania lub przekazywaniaostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.

8. StronaProjektu daje możliwość przejścia bezpośrednio na strony stworzone iutrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi nie ma żadnej kontroli.Koordynator Projektu nie zajmuje żadnego stanowiska co do informacjizawartych na tych stronach.

9 Koordynator Projektu ma prawo do:

1. dokonywania przerw w działaniu komentarzy na stronie,

2. Koordynator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za utratętreści wpisów spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymizdarzeniami, którym nie był w stanie zapobiec,w tym zdarzeniom ocharakterze siły wyższej.

10. Koordynator Projektu będzie używaćdo kontaktów z użytkownikami poczty e-mail o adresieprawaczlowieka@gmail.com (lub innej podanej na odpowiedniej stronie,zmiana adresu poczty email nie jest zmianą Regulaminu).

11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stosownej stronie www.prawaczlowieka.edu.pl


IV. Polityka prywatności

1. Dane osoboweprzetwarzane na stronie Projektu są chronione zgodnie z polskim prawem.Ochronie prywatności służy system logowania obowiązujący komentatorów istałych komentatorów.

V. Rejestracja

1.Aby zarejestrować się w serwisie, należy skorzystać z odpowiedniegoformularza. Należy tez wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przezKoordynatora Projektu w związku z umieszczaniem komentarzy.

2. Każdy komentator lub stały komentator ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3. Koordynator Projektu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie Projektu.

VI. Pliki "cookie"


1.Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe na dyskukomputera (pliki "cookies"). Każda przeglądarka posiada jednako opcjęwyłączenia tego mechanizmu.

2. Dane umieszczone w plikachtekstowych cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Nie są wnich przechowywane dane osobowe.

   Wstecz
Dodano: 2008-06-20 13:07:00    Modyfikowano: 2008-06-22 20:56:48