Aktualności

2016-12-10 09:49:31

10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

To święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

więcej...

2016-11-17 20:12:09

OBWE opublikowała raport nt. przestępstw z nienawiści za rok 2015

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiła raport, który dotyczy 5357 incydentów o charakterze przestępstw motywowanych nienawiścią. W raporcie ujęta została także Polska.

więcej...

2016-11-08 16:41:18

FIDH o atakach na państwo prawa na Węgrzech

FIDH - Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, największa na świecie sieć organizacji działajacych na rzecz praw człowieka opublikowało swój krytyczny raport nt. erozji państwa prawa na Węgrzech w ostatnich 6 latach.

więcej...

2016-11-06 19:27:29

Komitet Praw Człowieka ONZ wydał rekomendacje pod adresem Polski

Zalecono m.in. jak najszybsze opublikowanie wszystkich wyroków TK, zaapelowano o skuteczniejszą walkę z przestępstwami z nienawiści, o zaprzestanie dalszego ograniczania do przerywania ciąży, reformę prawa antydyskryminacyjnego.

więcej...

2016-10-20 19:27:24

Polska przedstawiła raport Komitetowi Praw Człowieka ONZ

Polski rząd przedstawił Komitetowi Praw Człowieka ONZ raport z wykonywania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-12-22 09:47:52

Sąd Najwyższy strażnikiem Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie III CZP 38/16

Glosa autorstwa dr Małgorzaty Szeroczyńskiej do uchwały SN ws. zagadnienia możliwości złożenia wniosku o samoubezwłasnowolnienie się. 

więcej...

2016-11-28 23:11:14

Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom

Komentarz autorstwa Krzysztofa Izdebskiego do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom, w którym Trybunał po raz kolejny potwierdził, że art. 10 Konwencji zawiera gwarancje prawa człowieka do informacji o działalności organów publicznych i osób, które pełnią funkcje publiczne.

więcej...

2016-08-04 15:47:32

Aliyev i Gadzhiyeva przeciwko Rosji

Komentarz dr Grażyny Baranowskiej do wyroku ETPCz dotyczącego zjawiska tzw. wymuszonych zaginięć, polegającego na pozbawieniu wolności osoby przez funkcjonariuszy państwowych lub grupy działające we współpracy z nimi, przy czym informacje o losach tej osoby są celowo zatajane.

więcej...

2016-05-25 18:18:55

Wyrok ETPCz ws. Biao przeciwko Danii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Biao przeciwko Danii, w której stwierdził naruszenie zakazu dyskryminacji  (art. 14 Konwencji) oraz zasady ochrony życia rodzinnego.

więcej...

2016-05-04 13:28:11

Izzettin Doğan i inni p-ko Turcji

26 kwietnia br. Wielka izba ETPCz wydała wyrok ws. zakazu dyskryminacji i wolności religijnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydanej przez władze tureckie wyznawcom religii alewickiej w kontekście uznania tej religii,  co za tym idzie, przyznania im należnych praw jako grupie wyznaniowej.    

więcej...